Let op, geld lenen kost ook geld.

Contacteer onze diensten


Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 12:00

04/228.80.71

[email protected]

Contacteer onze diensten


Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30
Zaterdag van 9:00 tot 12:00

[email protected]

Respect voor uw privacy met MiD Finance

Uw  tevredenheid staat hoog bij ons in het vaandel.  Onder alle omstandigheden. Dat is waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Zo kunnen we het beste uw kredieten en uw verzekeringen beheren. Ook kunnen wij u  zo informatie geven en producten voorstellen die bij uw behoeftes aansluiten.  Wij plaatsen het respect voor de privacy boven alles. Dat is een belofte.

Daarom hebben wij een Privacy Statement opgesteld.  Wij nodigen u uit er aandachtig kennis van te nemen.

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens ?

MiD Finance NV waarvan de hoofdzetel zich bevindt in de Rue Arsène Falla, 56 - 4621 FLERON (hierna « MiD Finance »).
Dit statement heeft tot doel u te informeren wat er met uw  gegevens gebeurt.

2. Wat is de verwerking van persoonsgegevens ?

De persoonlijke gegevens is alle informatie over een fysiek persoon die geïdentificeerd is of geïdentificeerd moet worden. Het kan over een naam, een identificatienummer, locatie of elk ander gegeven dat betrekking heeft op een persoon.

De verwerking van gegevens heeft ook betrekking op iedere handeling die met die gegevens gedaan kunnen worden zoals het verzamelen ervan, de registratie, het gebruik ervan, de opslag,  etc.

MiD Finance verwerkt uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden (zie. punt 5), op basis van verschillende juridische gronden en waakt erover dat alleen de benodigde gegevens gebruikt worden. .

U heeft geen enkele legale verplichting uw persoonlijke gegevens met ons te delen maar bij weigering kan de situatie ontstaan waarin het voor Mid Finance onmogelijk is een zakelijke relatie met u aan te gaan of te voort te zetten. 

3. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt ?

Het kan gaan over  :

3.1 Bij een consumentenkrediet of een hypothecaire krediet

 • Uw  naam en voornaam, adres, emailadres, geboortedatum en geboorteplaats, identiteitskaart,  nationaal registernummer, ...
 • Sociaal demografische gegevens zoals je familiesituatie, je burgerlijke staat
 • Uw producten en uw patrimonium
 • Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer

3.2 Bij verzekeringen

 • Uw  naam en voornaam, email adres, geboortedatum en geboorteplaats, identiteitskaart, nationaal registernummer, kentekenplaat, chassisnummer, rijbewijs,  klantennummer …
 • Sociaal demografische gegevens zoals gezinssituatie, burgerlijke staat
 • Uw producten, patrimonium.
 • Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw verzekeringen, schadedossiers.
 • Medische gegevens

In sommige gevallen hebben maatschappijen gegevens nodig over uw gezondheidstoestand. Voor het toekennen of uitvoeren van sommige verzekeringen (zoals een schuldsaldoverzekering, een ziekenkostenverzekering of een begrafenispolis) zowel als voor de regeling van een schadedossier met lichamelijk letsel hebben wij uw medische gegevens nodig. MID Finance, als verzekeringsbemiddelaar, zal noodzakelijke medische gegevens verzamelen om uw dossier te kunnen laten behandelen door de verzekeringsmaatschappijen die bij u kunnen komen voor meer informatie.

In het laatste geval zal MiD Finance optreden als onderaannemer van deze verzekeringsmaatschappijen.

 • Strafbare feiten die op uw rijbewijs staan. Deze gegevens worden alleen verwerkt als hun behandeling een legaal doel dient of om de legitieme belangen van Mid Finance en/of de verzekeringsmaatschappijen te behartigen.

3.3 Gemeenschappelijke gegevens voor consumentenkredieten, hypothecaire kredieten en verzekeringen

 • Gegevens over uw surfgedrag en gewoontes op de websites van Mid Finance: opvraging van informatie, simulaties =, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het klikken of niet op een online reclame of op de originele website (bijv. je hebt geklikt op een publiciteit van Mid Finance) …
 • Gegevens betreffende onze tevredenheidsenquêtes.
 • Gegevens omtrent uw locatie (de precieze plaats waar u zich bevindt)
 • Gegevens via onze contact centers
 • Gegevens gekregen van derden
 • Gegevens verkregen via cookies (De cookies zijn essentieel voor het goed werken van onze websites. Zij vervullen verschillende rollen : zij onthouden uw voorkeuren, verzamelen gegevens voor statistieken, passen de inhoud aan en/of de publiciteit naar uw behoeftes. Voor meer info: https://www.midfinance.be/mentions-legales-396.html)

 

Behalve voor verzekeringsaanvragen waar  MiD Finance gegevens over uw gezondheidstoestand binnen de hierboven aangegeven grenzen kan verwerken, verwerkt MiD Finance geen gevoelige informatie zoals gegevens met een raciaal of ethisch, politiek, filosofisch of religieus karakter, noch gegevens over seksuele geaardheid of vakbondslidmaatschap.

4. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens op het moment dat u met MiD Finance in contact treedt, bijvoorbeeld wanneer u:

 • klant wordt
 • ons contacteert
 • aan  een enquête meedoet
 • één van onze producten en/of diensten gebruikt
 • u op één van onze websites surft

5. Waarom verwerkt MiD Finance je gegevens?

5.1 Bij een consumentenkrediet en bij een hypothecaire krediet

Het gaat hierom een verwerking voor het accepteren of het weigeren van uw kredietaanvraag

5.2 Bij verzekeringen

 • Bij de risicobeoordeling van uw contract
 • Het beheren van uw  verzekeringspolissen of eventuele schadedossiers die gedekt worden door uw contracten
 • Het verplicht versturen van informatie over je verzekeringssituatie
 • Preventie van misbruik en verzekeringsfraude

5.3 Gezamenlijke doelstellingen van consumentenkredieten, hypothecaire kredieten en verzekeringen

 • Het beheer van de commerciële relatie met u via het internet tijdens en na het einde van onze commerciële relatie
 • Het beheer van uw klantendossier
 • De constante verbeteringen van onze producten en diensten
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten
 • In het kader van studies, modellen en statistieken
 • Administratief en risicobeheer bijv. de geschiedenis van de klantenrelatie
 • Uitvoer van onze legale verplichtingen zoals het tegengaan van het witwassen van geld, fraude en het financieren van terroristische activiteiten, etc
 • Elke legitieme aanvraag van de gerechtelijke of controlerende autoriteiten om toegang te krijgen tot uw gegevens
 • Het voor-invullen van de formulieren
 • Het voor-invullen van gegevens van klanten die al gekend zijn bij het aanvragen van bijkomende diensten en producten
 • De direct marketing om uw diensten en producten te kunnen voorstellen die bij u passen en geen producten en diensten voor te stellen die niet op u van toepassing zijn.

Wij behouden ons het recht voor om uw klantgegevens automatisch te verwerken:

 • Voor marketingdoeleinden om uw behoeftes beter te evalueren en onze offertes hier op aan te passen. De logica van de verwerking is gebaseerd op de volgende criteria : leeftijd locatie, eigenaar of huurder, persoonlijke of professionele situatie, uw klantgeschiedenis.

6. Op welke juridische gronden is de verwerking van uw gegevens gebaseerd ?

Het Europees reglement met betrekking tot de bescherming van gegevens beschermt de persoonlijke gegevens van fysieke personen, maar niet van bedrijven.

MiD Finance verwerkt uw  persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Wij voeren een contract of precontractuele maatregelen uit of
 • Op onze vraag heeft u uw akkoord gegeven  of
 • Wij moeten een legale of reglementaire verplichting nakomen of

Op de legale basis van « legitieme interesse » stellen wij alles in het werk om het evenwicht te bewaren tussen de belangen van MiD Finance en uw belangen, tevens in het kader van de bescherming van uw  privéleven. De legitieme interesse bestaat onder meer  uit: het bereiken van onze doelen alsmede die van de kredietverstrekkers (voor het toekennen en  het beheer van uw  kredieten) en van de verzekeraars ( voor het afsluiten van verzekeringscontracten en de opvolging) het voorkomen van fraude en misbruik, de evaluatie van de algehele klantrelatie, de marketing en de verbetering van onze diensten.

7. Aan wie kunnen de gegevens doorgegeven worden ?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. MiD Finance zal nooit uw persoonlijke gegevens verkopen.

Omdat wij u duidelijk willen informeren over de manier waarop wij uw privégegevens en  rekening houden met uw voorkeuren. Daarbij worden uw gegevens nooit verkocht aan derden. En wij voeren controles

Wees gerust : wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens

Alle via de door onze webformulieren, via telefoon en via face-to-face gesprekken verzamelde gegevens worden ingevoerd in onze beheersoftwares Clip voor consumentenkredieten en – MIDHYPO voor hypothecaire kredieten – BRIO voor verzekeringen. Zij zullen alleen gebruikt worden in het kader van uw krediet- en/of verzekeringsaanvragen en in geen enkel geval aan derden zal worden doorgegeven met uitzondering van kredietverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken voor de behandeling van je aanvraag.  Voor een consumentenkrediet of een hypothecair krediet kunnen je gegevens gedeeld worden met de kredietverzekeraar Atradius ICP, avenue Prince de Liège 78 in 5100 Namen om te beslissen over een eventuele dekking van een kredietverzekering in het kader van haar gereglementeerde activiteit.

Andere betrokken partijen : De onderaannemers die specifieke missies hebben en in de naam en voor rekening van MiD Finance werken zoals de beheerder van de website. Deze partijen kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken alleen en al voor de taken die aan hen zijn toegewezen. Bovendien mogen ze alleen de beschikking hebben over de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uitvoering van hun taken.

Uw persoonlijke gegevens kunnen door één of meerdere van de onderstaande organisaties verwerkt worden :

Consumentenkredieten

 • AXA : https://www.axabank.be/fr/vie-privee
 • Elantis : https://www.elantis.be/fr/vie-privee/
 • Bpost Banque/Krefima : https://www.bpostbanque.be/information-legale/declaration-de-confidentialite
 • Record Crédits : https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-fr.pdf
 • Alpha Crédit : https://www.alphacredit.be/sites/default/files/privacy-notice-fr.pdf
 • Cofidis : https://www.cofidis.be/fr/rgpd.html
 • Buy Way : https://www.buyway.be/fr/informations-legales/vie-privee/
 • EB Lease : https://www.eblease.be/fr/collaborer/courtier

Hypothecaire kredieten

 • AXA via Hypoconnect : https://www.axabank.be/fr/vie-privee
 • Elantis : https://www.elantis.be/fr/vie-privee/
 • Bpost Banque/Krefima : https://www.bpostbanque.be/information-legale/declaration-de-confidentialite
 • DEMETRIS : https://www.demetris.be/fr/privacy
 • Créafin : https://www.creafin.be/fr/a-propos-de-nous
 • HypoConnect : https://www.hypoconnect.be/fr/vos-donnees-caractere-personnel-en-mains-sures
 • Crédimo : https://credimo.be/fr/privacy
 • Record Crédits : https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-fr.pdf
 • CKV : https://www.ckv.be/fr/confidentialite
 • L’Entr’Aide Financière du Tournaisis : https://www.entraide-financiere.be/privacy-policy
 • Allianz : https://allianz.be/fr/particuliers/protection-donnees-personnelles.html
 • CFCAL : https://www.cfcal-banque.fr/Web/Public/upload/POLDP_CRBE_FR_010322.pdf
 • EB Lease : https://www.eblease.be/fr/download/privacy
 • NN Insurance : https://www.nn.be/fr/declaration-de-confidentialite

Verzekeringen

Uw persoonlijke gegevens kunnen door één of meerdere van de onderstaande organisaties verwerkt worden:

 • Allianz: https://allianz.be/fr/particuliers/protection-donnees-personnelles.html
 • CARDIF: https://bnpparibascardif.be/fr/web/bnpparibascardif.be/protection-des-donnees
 • AXA : https://www.axa.be/fr/vie-privee-gestion-des-cookies/clause-vie-privee
 • DAS: https://www.das.be/fr/privacy
 • Ardenne prévoyante : https://www.ardenneprevoyante.be/fr/protection-de-la-vie-privee
 • CATHERINE DE BUYL: https://debuylinsurance.com/fr/
 • Santevet : https://www.santevet.be/fr/mes-donnees-personnelles
 • Le Foyer : https://www.assurancesfoyer.be/fr/protection-de-la-vie-privee
 • TVM: https://www.tvm.be/fr/protection-legale
 • Euromex : https://www.euromex.be/fr/disclaimer-0
 • ATHORA: https://www.athora.com/be/fr/protection-des-donnees
 • AEDES : https://www.aedessa.be/vie-privee-cookies-aedes
 • AFI ESCA : https://www.afi-esca.be/mentions-legales/
 • DELA : https://www.dela.be/fr/mentions-legales/declaration-vie-privee
 • AG: https://ag.be/privacy/fr/notice-vie-privee
 • NN: https://www.nn.be/fr/declaration-relative-a-la-vie-privee-et-aux-cookies
 • AVISE : https://www.avise.be/informations-relatives-a-la-protection-de-la-vie-privee/
 • DKV: https://www.dkv.be/fr/privacy
 • BALOISE : https://www.baloise.be/fr/a-propos-de-nous/privacy.html
 • APRIL : https://april-belgium.be/fr/conditions-generales-dutilisation/#gdpr
 • EUROP ASSISTANCE : https://www.europ-assistance.be/fr/vie-privee
 • FIDEA/Baloise : https://www.baloise.be/fr/a-propos-de-nous/privacy.html
 • VANDER HAEGHEN: https://www.vdhco.be/fr/avertissement-legal/
 • VERHEYEN: https://www.verheyen.be/fr/confidentialite
 • VIVIUM: https://www.vivium.be/fr/private-individuals/privacy
 • ALPHA INSURANCE : http://www.alpha-insurance.be/alpha-insurance-fr/
 • ALLIANZ ASSISTANCE : https://www.allianz-assistance.be/fr_BE/confidentialite.html
 • ARAG: https://www.arag.be/fr/disclaimer-information-legales/
 • Legal Village : https://www.axa.be/fr/informations-juridiques/conditions-generales-assurances-et-fiches-produits
 • Tarificatie bureau : http://www.bt-tb.be/auto/

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

8.1 Algemeen recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

U kan op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens die wij verzamelen, bewaren en verwerken voor direct marketing en dit zonder reden:

Direct bij MiD Finance per post aan de commerciële dienst of per mail aan: [email protected] met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2. Recht op bezwaar tegen het gebruik van uw onlinegedrag voor direct marketing

U wilt niet dat uw online gedrag op de websites van MiD Finance worden gebruikt voor direct marketing doeleinden? U kan er bezwaar tegen maken zonder een reden op te geven:

Door dit direct aan te geven aan MiD Finance per post of per mail aan [email protected], met een kopie van de voorkant van uw  identiteitskaart.

8.3 Recht op toegang, rectificatie of overdraagbaarheid van gegevens

U heeft  te allen tijde recht op toegang tot uw  persoonlijke gegevens en u kunt, in dit kader, de volgende gegevens opvragen:

 • Welke categorieën gegevens wij in ons bezit hebben
 • Waarvoor ze gebruikt zijn
 • Met welke bedrijven ze gedeeld zijn

Als uw  persoonlijke gegevens niet correct, irrelevant of incompleet zijn, zullen wij ze aanpassen, aanvullen en, in bepaalde gevallen, zullen wij gegevens verwijderen wanneer de wet ons het toestaat. Gelieve uw  vraag duidelijk te stellen:  Direct bij MiD Finance per post aan de commerciële dienst of per mail aan: [email protected] met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

9. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de reglementen (bijv. Het reglement tegen het witwassen van geld, de verjaringstermijnen op het gebied van persoonlijk recht). Zij blijven nooit langer bewaard dan nodig voor de verwerking van de evenementen waarvoor ze verzameld zijn.  De bewaartijd wordt van geval tot geval vastgesteld maar in het algemeen zullen ze voor een periode van tien jaar na het einde van de klantrelatie bewaard worden. MiD Finance bewaart de sales leads maximaal 3 jaar.

De medische gegevens die door MiD Finance verzameld worden op aanvraag van de verzekeringsmaatschappijen, worden nooit bewaard nadat ze doorgegeven zijn aan de verzekeringsmaatschappijen.

10. Wat gebeurd er als deze Privacy Verklaring veranderd wordt?

We zullen u over iedere verandering informeren.
U kunt de Privacy Verklaring te allen tijde raadplegen op de website van MiD Finance.
Vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) staat voor u  klaar.
Onze DPO kan op het volgende adres schriftelijk gecontacteerd worden: Rue Arsène Falla 56 - 4621 Fléron, of door een email te sturen naar [email protected]. Onze DPO zal binnen een termijn van 8 dagen antwoord geven.

Een klacht?

Als wij u niet tevreden hebben kunnen stellen en in het geval van geschil betreffende de verwerking van uw  persoonlijke gegevens, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per email aan het adres [email protected]

ONZE KANTOREN

Fleron: rue Arsène Falla 56, 4621 Retinne | Tél : 04/228.80.71

 Awans: rue de Bruxelles 157, 4340 Awans | Tél : 04/325.13.01

Verviers: boulevard Audent 17, 6000 Charleroi | Tél : 071/31.59.76
Brussel: rue Louis de Brouckère 16, 7100 La Louvière | Tél : 064/80.00.20
Namen: Place des Chasseurs à Pied 5, 7000 Mons | Tél : 065/14.06.21
Luxembourg : rue Louis Pasteur 33, 4276 Esch-Sur-Alzette | Tél : (+352)27.94.09.11

Simuleer uw lening online Snel en zonder verplichting

« Om uw aanvraag te kunnen behandelen, moet de kredietverstrekker de centrale van kredieten voor particulieren van de Nationale bank van België consulteren, zijn eigen files en misschien zelfs de files van atradius, kredietverzekeraar »

Cofidis
BNP Paribas
Alpha Credit
Elantis
EB Lease
Record Bank
CKV
Credimo
Allianz
Creafin

Onder voorbehoud van acceptatie van uw aanvraag door de toegewezen kredietverstrekker van Mid Finance en na ondertekening van het kredietcontract